top of page

רכזות חברתיות


מספר פתרון למידה: 214530

לטפח בוגרים ובוגרות ערכיים בעלי ידע ומיומנויות שיאפשרו להם לעצב את זהותם, להתפתח כאנשים בעלי חוסן חברתי ורגשי, למצות את יכולותיהם תוך תחושת משמעות ותרומה לחברה ולקהילה.


טיפוח חוסן רגשי חברתי בקרב צוותי ההוראה. ציר ערכי – חינוך לערכים – תוכנית מפתח הלב המחודשת. טיפוח אקלים חברתי מיטבי - הבניית הכיתה כקבוצה חברתית. צמצום האלימות ותופעת החרם. חינוך לכל הדעות – חיים משותפים. ציר מעורבות חברתית – טיפוח תלמידים יוזמים ומעורבים חברתית. העמקת והשמעת קולם של התלמידים, בכיתה, בביה"ס ובקהילה. פיתוח כישורי מנהיגות בקרב התלמידים. הובלת יוזמות חברתיות בנושא שינוי אקלים. ציר מעגל השנה – פתיחת שנה וסיום שנה, אקטואליה, בשבילי הזיכרון, חגים ומועדים.



בהנחיית: ארינת תמיר

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה: 214530





צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן



Commentaires


bottom of page