top of page

קהילה מקצועית לומדת ומהלך השקפה

"קהילה מקצועית לומדת" היא קבוצת מורים, אשר בבסיס מפגשיהם עומדת הלמידה, מתכנסים ולומדים יחד כדי להתפתח מבחינה מקצועית.  הקהילה הלומדת מאפשרת למורה לפתח את יכולותיו המקצועיות ולבנות ידע וכלים מעשיים יחד עם עמיתיו. (הגיע זמן חינוך. 2015).
אנו בפסג"ה  חדרה מעודדים תהליכי פיתוח מקצועי הנלמדים בדרך של קהילה . אנו שותפים למהלך השקפה המקדם ומכשיר מורים מובילים אשר יובילו קהילה בית ספרית. 

המורים המובילים מגבשים את הקהילות סביב תחום דעת או מוקד עניין פדגוגי משותף. הקהילות לומדות יחד נושאים וסוגיות הקשורים לעבודתן מתוך שיתוף בהתנסויות ובדילמות, קיום שיח חקרני ופיתוח דרכי הוראה הקשורות למרחב הבית-ספרי והכיתתי במטרה לשכלל את הוראת המורים ולשפר את למידת התלמידים ואת הישגיהם.    

 
bottom of page