top of page

מביטים לצורך בעיניים

מאתגר להזדמנות, מפער לנורמה: פעולות לצמצום פערים - תכנית הפיתוח המקצועי לצמצום פערים במרכז פסג"ה חדרה

אתגר ההתמודדות עם חסמים בלמידה ועם פערים הוא המשמעותי והמרכזי ביותר בעבודת צוותי החינוך וההוראה. אתגר זה הועצם והתרחב בשנת הקורונה, ואף פקד אוכלוסיות שבדרך כלל אינן מאופיינות בפערים. 


במרכז פסג"ה חדרה מביטים לצורך בעיניים. כבר השנה התחלנו בתהליך ראשון לצמצום פערים, אשר נחל הצלחה מרובה, ופנינו לתשפ"ב שתיפתח עם ההשקה של התהליך השני בנושא זה.
תהליך פיתוח מקצועי זה רואה בצורך של המורים לרכוש פרקטיקות (פעולות) יעילות המסייעות בהתמודדות עם פערים בקטגוריות השונות (לימודיים, רגשיים, התנהגותיים, חברתיים ותדמיתיים) בעבודה עם תלמידים בשכבות הגיל השונות.


 

 

הדגש במפגשים יושם על התנסות ועל תרגול, כמו גם על חקרי מקרה וחקרי פרקטיקה בהתמודדות עם המשימות הא-סינכרוניות. השטח (ההתרחשות בבתי הספר) יבוא לקדמת השיח והפעולה וישמש כקרקע שעליה נבחנות הפרקטיקות.


במקביל לעבודה על פערים אל מול נורמות, תיעשה עבודה קבועה על חוסן כמנגנון תומך בעשייה מול פערים. העבודה על החוסן תתבצע הן בערוץ של המורים והן בערוץ של התלמידים מתוך הכרה שמנגנון זה משפיע באופן ישיר על תפקוד תקין של אדם ועל התמודדותו עם כל אתגר, קושי ומורכבות.


מטרות התהליך הן: הכשרה של צוותי ההוראה להתמודדות יעילה עם פערים, טיפוח שפה ותרבות של צמצום פערים בבתי הספר, העלאת תחושת הביטחון המקצועי של המורים לגשת לטפל בפערים ובחסמים וקידום תהליכי הוראה-חינוך-טיפול המונעים פערים.
הצלחת התהליך תיחשב ככזאת אשר השיגה: מורים מיומנים יותר בפרקטיקות של צמצום פערים וקירוב תלמידים לנורמה, מורים רגישים יותר בזיהוי אתגרים וסימנים של פערים וחסמים בלמידה ותלמידים אשר מתקרבים לנורמה בקטגוריות השונות בעקבות עבודה מהודקת עם המורים.


את התהליך ינחו יאיר פידל ואביחי בן לאה, והוא ישלב 6 מפגשים סינכרוניים ו- 4 משימות א-סינכרוניות (3 שעות כל מפגש).

back-view-community-young-people-united.

תהליך פיתוח מקצועי זה רואה בצורך של המורים לרכוש פרקטיקות (פעולות) יעילות המסייעות בהתמודדות עם פערים בקטגוריות השונות (לימודיים, רגשיים, התנהגותיים, חברתיים ותדמיתיים) בעבודה עם תלמידים בשכבות הגיל השונות.

bottom of page