top of page

רכזים פדגוגיים שנה ב' - מחוז חיפה


פתרון למידה: 227531.

התהליך מתקיים בשותפות עם אוניברסיטת חיפה.


התהליך מיועד לרכזים פדגוגיים שלמדו בעבר בקורס רכזים פדגוגיים שנה א'.

במסגרת תהליך הלמידה רכזי הפדגוגיה יחשפו לגישות הובלה וניהול של תחום הפדגוגיה בבית הספר, במטרה לחזק את הידע (תאוריה) והמיומנויות שלהם (כלים, מיומנויות, מתודולוגיות) הנחוצים לביצוע תפקידם.

שנה"ל תשפ"ד מזמנת למוביל/ה הפדגוגי/ת הבית ספרי אתגרים פדגוגיים, דידקטיים, פסיכו-פדגוגיים וטכנו-פדגוגיים מרובים, עימם מתמודדים מורי בתי הספר. הקורס ממקד את כוחותיו של הרכז בחיזוק הידע והמיומנויות שלו לצורך הובלת גישות הוראה-למידה-הערכה מתקדמות הנדרשות מטעם משרד החינוך ובעת הזו. המפגשים בתהליך יזמנו לרכזים מרחב להתבוננות, לחקירה וללמידה של הובלה פדגוגית ולתכנון מערך למידה בית ספרי, הנותן מענים לצרכים מגוונים.

שאלות כמו: כיצד על הרכזים להחיל שינויים? באיזה אופן יוכלו להטמיע כלים? מהם העוגנים העומדים לרשותם? מהם מדדי הצלחה ? ועוד יעמדו בבסיסם של המפגשים.בהנחיית: אביחי בן לאה

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה: 227531

Comments


bottom of page