top of page

כלים ניהוליים פדגוגיים לרכז המקצוע בבית הספר


בתהליך זה נכשיר בעלי תפקידים לריכוז מקצועות ונתנסה בכלים ניהוליים בהתמודדות עם אתגרי התפקיד לעבר הצלחות משמעותיות. התהליך מתאים לרכזים מכהנים ולכאלה המעוניינים לשמש בתפקיד בהמשך.


בהנחיית: אביחי בן לאה

אופן הלמידה: היברידי

52 צפיות
bottom of page