top of page

היבחנות חדשה - בגרויות חט"ע


פיתוח מקצועי למורים ורכזים במטרה להנגיש את מסמכי המדיניות ולתת כלים לבניית תוכניות עבודה וכלי הערכה מגוונים. פיתוח מקצועי זה יכלול תהליכי ליווי אישיים בבית הספר במידת הצורך.


בהנחיית: קמה תן-עזר מרקשייד

אופן הלמידה: היברידי

22 צפיות
bottom of page