top of page

Learn in Tune and Technology to Enhance your English Lessons


למורי יסודי וחט"ב

הקורס עוסק בהעצמת המורים לאנגלית לאפשר לתלמידים ללמוד ולהשתמש בשפה האנגלית באופן יעיל ומשמעותית בכיתה ומחוצה לה. הקורס יספק כלים ומיומנויות למורים שבמהלך הקורס יכינו יחידות הוראה שכולל שימוש במוזיקה, כלים טכנולוגים וAI


בהנחיית: האווי גורדן

אופן הלמידה: היברידי

12 צפיות
bottom of page