top of page

רכזי הכלה והשתלבות שנה א


פיתוח הזהות האישית של רכזת ההכלה וההשתלבות כמובילת תחום בצוות רכישת ידע והפיכתו למומחיות בתחום במרחב הבית ספרי.פיתוח תפיסה מערכתית המאפשרת תהליכי הכלה ותהליכי הוראה בכיתה הטרוגנית.


בהנחיית: בלומנפלד חווה

אופן הלמידה: היברידי


מספר פתרון למידה במצפן: 224858

29 צפיות
bottom of page