top of page

עברית - מורות ד-ו - הוראת העברית כשפה שנייה


יחידת הדרכה זו עוסקת בתלמידים הלומדים בבית ספר שבו שפת ההוראה עברית והיא שונה מן השפה הדבורה בבתיהם. בישראל, רוב התלמידים הללו הם בני עולים, ואחרים ילדי מהגרים או תלמידים מן המגזר הערבי שלומדים בבתי ספר דוברי עברית. ואצל חלק ניכר מתוכם ההורים אינם שולטים בשפה העברית. רובם אינם מוגדרים עולים ואינם זכאים לסיוע מיוחד בעברית, אולם בשל החשיפה הפחותה לעברית הם מגלים קשיים במיומנויות הלשוניות ובמקרים רבים הישגיהם הלימודיים נפגעים.

אי לכך ההוראה לתלמידים אלה בכיתה הרגילה מחייבת התייחסות מותאמת המביאה בחשבון את פערי השפה ואת הבדלי התרבות ומדגישה את הצורך לבסס אצלם כישורים לשוניים ואורייניים בשפה העברית שהיא שפת הלמידה והמַפתח להשתלבות בחברה ובתרבות במדינת ישראל. יחידת הדרכה זו עוסקת בתיאור המאפיינים של התלמידים הללו, בהצגת גישה פדגוגית מותאמת לצורכיהם הלימודיים ולרווחתם הרגשית בתוך הכיתה ההטרוגנית, וכן בעקרונות להתאמת חומרי הוראה, למידה והערכה בעת הצורך.


בהנחיית: שרון גלעד

אופן הלמידה: היברידי

61 צפיות

Comments


bottom of page