top of page

קיימות מתחילים - עירונית חריש, התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות


הלומדים יחשפו למגוון נושאים הקשורים לחינוך אקלימי ולמידה חוץ כיתתית: תופעת שינויי האקלים, הגורמים לה ופתרונות אפשריים, פיתוח בר-קיימא ואורח חיים מקיים – נעמיק כאן בתכנים עפ"י מאפיינים מקומיים וסוגיות סביבתיות מקומיות, ניהול משאבי טבע ושימוש מושכל בהם, כלכלה מעגלית, פתרונות מבוססי טבע, פיתוח מול שימור סביבה, אקטיביזם.בהנחיית: טל גל

אופן הלמידה: היברידי

113 צפיות

Comments


bottom of page