top of page

מוסיקה - כשהילדים שרים


מספר פתרון למידה: 225076

היעוד העיקרי של פתרון הלמידה הוא לתת למורים למוזיקה העובדים בבתי הספר גם כמנצחי מקהלות כלים חדשים לעבודה עם מקהלותיהם, לתת להם ביטחון בעבודתם, ולתת להם מוטיבציה להמשך עשייה זו. עבודתו של מנצח המקהלה כרוחה בהרבה בדידות שכן הוא מנצח יחיד בביה״ ובדרך כלל גם מורה למוזיקה יחיד בביה״ס. השתתפותו בפתרון הלמידה תיתן לו קבוצת תמיכה.


בהנחיית: נתלי גולדברג

אופן הלמידה: היברידי

מספר פתרון למידה: 225076


209 צפיות

Yorumlar


bottom of page