top of page

אוטיזם


ההשתלמות מיועדת למורים המשלבים בכיתתם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי. ותהווה עבורם הזדמנות להרחבת הידע על הלקות, התבוננות על האתגרים של תלמידים אלה ותתן מקום להבעת רגשות ותחושות של המורים בתוך הסיטואציה המיוחדת. ההשתלמות תתקיים ביימי שניבהנחיית: מיכל סבן

אופן הלמידה: היברידי

160 צפיות
bottom of page