top of page
הדרים-08.jpg

רב גילאי

השתלמות כלים דיגיטליים וסביבת ענן של גוג

כלים דיגיטליים בסביבת ענן של גוגל

פיתוח מקצועי עבור מורים לשיפור מיומנויות העבודה בסביבת ענן של גוגל , שימוש בסביבת קלאסרום ככלי לניהול הלמידה וכלים ללמידה שיתופית וכלי הערכה.

Teacher
מספר סידורי 176

ייעוץ חינוכי

מיניות בריאה בבתי הספר היסודיים

ניהול.jpg

סגני מנהלים ניהול הנורמלי החדש - פיתוח חוסן ארגוני

למידה וחקירה של דרכי התמודדות עם המציאות הנוכחית: בית הספר בימי קורונה. רכישת ידע וכלים ליצירה ולחיזוק החוסן הארגוני של בית הספר (כולל עידוד והחזקת קהילות לומדות.) 

הכלה.jpg
מספר סידורי 310

הכלה והשתלבות

הקניית כלים וטיפוח והרחבת החמלה והאהבה לעצמי ולסביבה. מניעת שחיקה. הקניית כלים ופיתוח והרחבת תקשורת אישית ובינאישית חומלת ומקדמת הקניית כלים וטיפוח קבלה והכלה של העצמי כתחליף לביקורת ושיפוטיות

כלי גוגל.png

כלי ענן וסביבת גוגל

פיתוח מקצועי עבור מורים לשיפור מיומנויות העבודה בסביבת ענן של גוגל, שימוש בסביבת קלאסרום, כלים ללמידה שיתופית וכלי הערכה.

Young Teacher
מספר סידורי 175

ייעוץ חינוכי

פיתוח מקצועי למובילים בית ספריים למניעת סמים ואלכוהול (מב"ס)

bottom of page