top of page

מורי מורים - דף הנחיות

כחלק מהובלת תהליכי הפיתוח המקצועי בבתי הספר ובמרכז הפסג"ה, מורי מורים נדרשים לתכלל את סביבת הניהול של תהליך הפיתוח המקצועי בשני מרחבים:
סביבת Moodle - סביבת הניהול הפדגוגי של התהליך וסביבת התיק תק - סביבת הניהול הארגוני של התהליך.
עם פתיחת הרישום לתהליכים שאתם מובילות ומובילים, קיבלתם קישור לסביבת המודל שבה הוגדרתם כמנהלים. 
על מנת שתהיה הלימה בין רשימת הנרשמים לקורס בסביבת התיק תק לרשימת המשתלמים אשר מבקשים להיכנס לסביבת ה- Moodle, עליכם לאשר את המשתלמים הנמצאים בהמתנה לשיוך לסביבת ה- Moodle. 

לרשותכם שני מדריכים דיגיטליים המדגימים אישור משתלמים בסביבת מודל וסימון משתלמים במערכת תיק תק.

1. כיצד לאשר את המשתלמים בתהליך ב- Moodle. 

2. כיצד לתעד נוכחות משתלמים בתהליך בתיק תק.

bottom of page