top of page

לספר סיפור בטבע: סיפור, יצירת והנפשת סיפור בטבענלמד לספר בטבע סיפורים ולהציגם באמצעות פיסול והנפשהמחומרי הטבע. נפתח דמיון, יכולת נרטיבית ונעמיק את ההיכרות והחיבור לסביבה הטבעית.


בהנחיית:

אופן הלמידה: פנים אל פנים

33 צפיות
bottom of page