top of page

עברית - קמפוס מחוזי - רכזות חינוך לשוני


הכרת ת"ל של החינוך הלשוני הכרת הגדרת תפקיד רכז העברית. שילוב טקסטים במגוון סוגות מאושרים ומומלצים הכרת משימות הערכה מהימנותבהנחיית: מרים אלגביש

אופן הלמידה: היברידי

17 צפיות
bottom of page