top of page

גננות מובילות קהילותביסוס וחיזוק הטמעת קהילה בעלת יכולת לקדם ולקיים את הלמידה של כל אנשי המקצוע השותפים לה ומטרתה הקולקטיבית היא שיפור הלמידה של הילדים בגן.בהנחיית:

אופן הלמידה: פנים אל פנים

8 צפיות
bottom of page