top of page

מתמטיקה - מענה לכיתה הטרוגנית למורי ג'-ד'


מס' פתרון למידה: 213899.

פתרון הלמידה יעסוק בנושאים מתכנית הלימודים של ג'-ד' באריתמטיקה ובגיאומטריה ובקשר ביניהם. נעסוק במשימות ברמות חשיבה שונות והנגשתן בעזרת כלים מתאימים לכלל תלמידי הכיתה. נעסוק גם במודלים להוראה דיפרנציאלית בכיתה.בהנחיית: מירב אמסלם

אופן הלמידה: היברידי

מס' פתרון למידה: 213899


צפו בסרטון הדרכה איך להרשם בעזרת מספר פתרון הלמידה במצפן64 צפיות

Comments


bottom of page