top of page

יועצות- מיומנויות חברתיות


למידה חברתית רגשית בעידן הקורונה בפרט ובהתייחסות כללית בכלל, היא הכרח. השתלמות זו מיועדות ליועצים חינוכיים שהינם נמנים עם בעלי התפקידים האחראים על היבטים חברתיים ורגשיים במסגרות חינוכיות.מטרתה להעמיק בידע ובעשייה בתחומים הבאים: S.E.L, מיומנויות חברתיות, עבודה קבוצתית חברתית, יצירה וטיפוח של אקלים כיתה חברתי ומניעת דחייה חברתית. השתלמות פרקטית שתאפשר עשייה חברתית רגשית הלכה למעשה.בהנחיית: הדסה שטראוס

אופן הלמידה: היברידי

25 צפיות
bottom of page