top of page

אמנות ורב תחומיות


אמנות ורב תחומיות שילוב אמנות ופרקטיקה אמנותית עם מקצועות הנוגעים לשדות ידע אחרים הנלמדים במתכונת עיונית בביה"ס

בהנחיית: נועה גור

אופן הלמידה: היברידי

109 צפיות

Comments


bottom of page