top of page

מסע קריירה בחינוך


בהמשך להתפתחות הטכנולוגית, עולם העבודה והתעסוקה עובר שינויים רבים. בהתאמה, מתחוללים שינויים רבים בתחום החינוך,

עד השנים האחרונות, המושג של ניהול קריירה לא היה חלק מעולמם של אנשי חינוך. ההבנה שהפרופיל התעסוקתי בחינוך השתנה ושיש צורך למקד את תפיסת התפקיד בהתאם לשינויים ולהעצים את אנשי החינוך מתוך מערך הכישורים שלהם אל תוך התפקיד שלהם הביאה איתה את הרצון ליצור שפה חינוכית תעסוקתית אחרת שמעצימה את קריירת החינוך של המורה ומביאה אותה למקומות מדוייקים יותר עבורו ועבור המערכת.


מטרות ההשתלמות:

  1. פיתוח קריירה בחינוך דרך יצירת מרחב ואופק תעסוקתי לאנשי הוראה.

  2. העצמה אישית ומקצועית דרך התאמה בין מאפייני עיסוק, מערך כישורים ונטיות

  3. תעסוקתיות .

  4. התאמה של תפיסות התפקיד המתחדשות בחינוך עם פרופיל למבנה הארגוני של מערכת חינוכית.

  5. השבחה של החינוך הציבורי בכך שיעסקו בו אנשים עם תחושת התאמה גדולה יותר ושביעות רצון מעשייתם המקצועית.


בהנחיית: חני קונפורטס שרמן

אופן הלמידה: היברידי

bottom of page